REGULAMIN HOTELU „ALEXANDRA” i „NA KAMIENIU”

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Hotelu obowiązuje na terenie Hotelu Alexandra w Oleśnie i Hotelu Na Kamieniu w Borkach Małych i dotyczy wszystkich osób w nich przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem” natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji bądź zapłaty całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Aktualna wersja regulaminu Hotelu jest dostępna na stronie internetowej www.nakamieniu.pl

§ 2. DOBA HOTELOWA

1. Pokoje hotelowa wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o

godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 następnego dnia.

Śniadania podajemy do godziny 10.00.

Dla gości weselnych przewidujemy śniadania do godziny 11.00

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy

powinien zgłosić w recepcji do godz.10.00 ostatniego dnia planowanego pobytu, co

jednak nie jest wiążące dla hotelu.

 1. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł na czas przedłużenia tj. do godziny 19.00. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi).

§ 3. POBYT W HOTELU

Hotel obowiązany jest:

 1. Zapewnić warunki pełnego wypoczynku Gościa,
 2. Na życzenie Gościa zapewnić codzienną wymianę ręczników i pościeli.
 3. Bezzwłocznie reagować na zgłoszenie uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku – przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek lub braków.

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

Odpowiedzialność hotelu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby

korzystające z usług hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy,

papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest

ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Osoby nie zameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od

godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

 1. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać, bez uzgodnienia z recepcją, jakichkolwiek urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną , nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 3. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną (wg wewnętrznego cennika) za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.

§ 6. DOBA HOTELOWA

W hotelu należy zachować ciszę od godz. 22.00 do 7.00 dnia następnego.

§ 7. ZAKAZY

 1. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w wysokości 300 zł.
 2. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa zwrotu kosztów wynikający ze skrócenia pobytu w Hotelu.

§ 8. ZWIERZĘTA

W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do sprzątania po nim – w pokoju, częściach wspólnych oraz na terenie otaczającym Hotel. Zwierzę nie może zakłócać pobytu i spokoju innych Gości. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości lub personelu, Hotel zastrzega sobie prawo do interwencji.

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r.Nr 101, poz. 926; ze zm.) przez Hotel Alexandra A. Czech, K. Sklorz-Kowalska Sp. J., ul. Wielkie Przedmieście 35, 46-300 Olesno, NIP 576157-93-41 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
 2. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w standardzie świadczonych usług. Reklamacje przyjmuje recepcja. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla pozwanego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2004r.

Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2023r.