REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

§1. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów.
 2. Wystawcą Voucherów jest Hotel Alexandra A. Czech, K. Sklorz-Kowalska Sp. J. ul. Wielkie Przedmieście 35, 46-300 Olesno, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000619122, NIP 576-157-93-41, zwany dalej Usługodawcą.
 3. Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawna nabywająca od Usługodawcy Voucher, zwana dalej Usługobiorcą.
 4. Usługodawca posiada w swojej ofercie Vouchery kwotowe.
 5. Voucher to bon towarowy, traktowany jak środek płatniczy. Należy go okazać w oryginale w trakcie realizacji rezerwacji.
 6. Każdy z Voucherów posiada swój indywidualny numer identyfikacyjny.
 7. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Usługodawcę.
 8. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu.
 9. Wraz z otrzymaniem Vouchera Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 10. Voucher można nabyć w siedzibie Usługodawcy lub poprzez stronę internetową www.nakamieniu.pl.

§2. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Voucher może zostać zrealizowany u Usługodawcy w Hotelu Alexandra w Oleśnie oraz w Hotelu & SPA Na kamieniu w Borkach Małych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub uszkodzenie Vouchera, od momentu jego przekazania Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji pobytu lub usługi z wyprzedzeniem.
 4. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 5. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera Usługobiorca lub posiadacz Vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:
 • upłynął termin ważności Vouchera,
 • Voucher został uszkodzony w sposób który uniemożliwia odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego,
 • nie dokonano uprzednio rezerwacji.

§3. NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ

 1. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorce woli zawarcia umowy kupna Vouchera na odległość (poprzez stronę internetową www.nakamieniu.pl) Usługodawca informuje Usługobiorcę o łącznej kwocie na jaką będzie opiewać Voucher.
 2. Usługodawca doręczy Voucher na adres e-mail podany przez Usługobiorce.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy dostępne są w Regulaminie Strony.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące składania reklamacji dostępne są w Regulaminie Strony.

§4. ROZLICZENIE

 1. Płatności za zakupiony Voucher można dokonać w siedzibie Usługodawcy lub poprzez stronę internetową www.nakamieniu.pl. Płatność w siedzibie firmy jest dostępna w formie płatności gotówkowej, płatności kartą lub przelewem bankowym. Płatność na stronie internetowej jest dostępna w formie płatności internetowej realizowanej przez operatora płatności internetowych.
 2. Potwierdzeniem dokonaniu zakupu Vouchera jest wystawiony Voucher lub potwierdzenie zakupu Vouchera wraz z Voucherem wysyłane drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.
 3. Przed realizacją Vouchera Usługodawca każdorazowo dokonuje jego weryfikacji.
 4. Po realizacji Vouchera Usługodawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.

§5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, wraz z wskazaniem administratora danych osobowych, celu i czasu przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.