Regulamin strony

§. 1. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług dostępnych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: www.nakamieniu.pl zwanej dalej „Stroną”.
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi dostępne drogą elektroniczną poprzez Stronę jest: Hotel Alexandra Aleksandra Czech, Karolina Sklorz-Kowalska Sp. J. ul. Wielkie Przedmieście 35, 46-300 Olesno, NIP 576-157-93-41, REGON 364617626, wpisaną do KRS pod numerem 0000619122, zwana dalej „Usługodawcą”.
 3. Odbiorcą usługi jest każda osoba która zawrze umowę z Usługobiorcą w postaci zakupu Vouchera, zwany dalej „Usługobiorcą”.
 4. Produktem dostępnym w sprzedaży jest Voucher, zwany dalej „Voucher”. Regulamin Voucherów.
 5. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
 1. poczty e-mail: [email protected]
 2. telefonicznie: +48602777813
 1. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 01.03.2023 r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

§. 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: prowadzenie hoteli i restauracji.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne w ramach sklepu internetowego w postaci sprzedaży Voucherów.
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

§. 3. Warunki techniczne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony Usługobiorca powinien posiadać:
 1. urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 2. przeglądarkę internetową,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
 4. adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie.
 5. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

§. 4 Sklep internetowy

 1. Składanie zamówień:
 1. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Usługobiorcę obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Usługobiorcę zapłaty i potwierdzeniu zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
 4. Zamówienia na Voucher jest realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
 5. Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie zakupionego Vouchera wysłaniem go na adres e-mailowy.
 6. Dokonywanie płatności
 1. Usługodawca umożliwia zapłatę za pośrednictwem operatora płatności internetowych.
 2. Płatność dokonana jest z chwilą zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;
 3. Odbiór towaru
 1. Usługodawca sprzedaje Vouchery cyfrowe zapisane w popularnych formatach.
 2. Zakupione Vouchery są udostępniane każdemu użytkownikowi poprzez wysłanie w/w Vouchera na podany adres e-mailowy.
 3. W przypadku problemów z otrzymanym Voucherem (np. plik nie otwiera się) należy skontaktować się z Usługodawcą.
 4. Pozostałe informacje
 1. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: a. Usługobiorca podał nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionego Vouchera b. Usługobiorca nie opłacił zamówienia w terminie.

§. 5 Prawa konsumenta

 1. Postanowienia poniżej, mają zastosowanie względem Usługobiorców oraz podmiotów korzystających z uprawnień konsumentów na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Z praw przysługujących konsumentom, skorzystać może także osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Podstawą prawną uprawnień konsumenckich jest ustawa o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

§. 6 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdemu Usługobiorcy, który dokonuje zakupu towarów lub usług jako konsument, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. W dalszej części paragrafu konsument zwany jest Usługobiorcą.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny Usługobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Usługobiorca może skorzystać z znajdującego się na samym dole regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak konsument wyśle nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie z oświadczeniem, iż odstępuje od umowy.
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu Usługobiorca wyśle Usługodawcy maila lub pismo.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu Usługodawca zobowiązany jest zwrócić na rzecz Usługobiorcy poniesione płatności, a zakupiony Voucher unieważnić.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszystkie dokonane płatności. Usługodawca zwróci płatności przy użyciu takiego samego sposobu jakim została zrealizowana płatność.
 6. Zwrotom podlegają wyłącznie niezrealizowane Vouchery. Zwrotu może dokonać wyłącznie Usługobiorca który kupił w/w Voucher.

§. 7 Uprawnienia konsumenta w związku z brakiem zgodności z umową

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Usługobiorcy za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 2. Uprawnienia konsumenta w przypadku niezgodności towaru z umową:
 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Usługobiorca może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Usługobiorca żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Usługobiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Usługobiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 3. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 4. Usługobiorcy przysługuje także prawo złożenia Usługodawcy oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, w sytuacji wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
 1. Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 2. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową,
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa naprawy lub wymiany towaru,
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

§. 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów (Usługobiorcom) na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług Usługobiorca może kierować na adres: [email protected]
 3. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych Usługobiorca jest zobowiązany podać:
 1. dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
 2. dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak abyśmy mogli zidentyfikować transakcję,
 3. powód reklamacji,
 4. żądania.
 5. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa zobowiązany jesteś podać:
 1. dane kontaktowe – imię, nazwisko oraz adres e-mail,
 2. opis powodów reklamacji,
 3. Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 1. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Postanowienia szczególne względem Usługobiorców:
 1. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Usługodawca.
 2. Usługobiorca udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.
 3. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§. 12 Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin Usługobiorca zgadza się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przez Usługodawcę lub Usługobiorcę. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, ustalone zostaje, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Usługobiorcy ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli Usługobiorca chce zgłosić przeciwko Usługodawcy jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§. 13 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności.

§. 14 Wzór formularza odstąpienia od umowy

wzór oświadczenia:

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: Hotel Alexandra A. Czech, K. Sklorz-Kowalska Sp. J., ul. Wielkie Przedmieście 35, 46-300 Olesno, NIP 576-157-93-41
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.